Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων – 37 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Τρικκαίων

Ο Δήμος Τρικκαίων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) άτομα, για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών στην καθαριότητα1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

4 YE Εργάτες – Συνοδοί Απορριμματοφόρων.

2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές.

1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

5 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

1 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήμενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου).

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτής γαιών) .

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ).

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΣΑΡΩΘΡΟ).

2 ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ΦΟΡΤΩΤΗΣ).

13 ΥΕ Εργάτες-Συνοδοί Απορριμματοφόρων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος και συγκεκριμένα (από 27/03/2018 μέχρι και 29/03/2018), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία του Δήμου Τρικκαίων, Τμήμα Προσωπικού & Οργάνωσης (Δ/νση: Ασκληπιού 18, τηλ: 2431351182). Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Βαβίτσας Χρήστος.

Προσλήψεις (3) ατόμων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α, στο Δήμο Τρικκαίων που εδρεύει στα Τρίκαλα Ν. Τρικάλων.

2  ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών.

1  ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ.42131 Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης υπόψιν κ. Χρήστου Βαβίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 2431351182).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.