Μετάταξη υπαλλήλων νομικό συμβούλιο του κράτους

Ανακοίνωση -Πρόσκληση για μετάταξη τεσσάρων (4) Διοικητικών υπαλλήλων στο νομικό συμβούλιο του κράτους, με μεταφορά οργανικής θέσης

Σας  ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: 87515/27.06.2014  Πρόσκλησης  του Υπουργείου Οικονομικών  αναφορικά  με  το  αντικείμενο  του  θέματος,  με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): Ω8Θ1ΟΡΡΕ-ΒΕ9