Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στην ΔΕΥΑΛ Λάρισας

Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης στην ΔΕΥΑΛ Λάρισας

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης
Η ΔΕΥΑΛ Λάρισας προσκαλεί όσους να προσληφθούν ως υδρονομείς με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από 20/2/2019 έως 26/2/2019 στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ στο Πρωτόκολλο.

1. Αριθμός θέσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ.424/16/21-12-2018 απόφασή του καθόρισε τον αριθμό των θέσεων σε τρία (3) άτομα.

2. Αρδευτική περίοδος

Η αρδευτική περίοδος ορίζεται από 1/4/2019 έως 31/10/2019.

3. Απαιτούμενα προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

• Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

• Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του και να μην υπερβαίνει το 65ο

Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.

4. Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γέννησης.

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Με την επιλογή προσκομίζονται επιπλέον:

• Αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.

• Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).

• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο).

• Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος.

• Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού Πειραιώς (στον οποίο να είναι το πρώτο όνομα).

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφόσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής.

Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου προθεσμίας από τον διορισμό, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως ή αποζημιώσεως.

Η προθεσμία αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από την ΔΕΥΑΛ στα τηλέφωνα 2410-687104, 2410-687143.

Η πρόσκληση