Προσλήψεις στον Δήμο Κεφαλλονιάς – 6 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου, που εδρεύει στο Αργοστόλι του νοµού Κεφαλληνίας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΕΡΑΤΑΤΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Τ.Κ. 28100, υπόψιν κου Ραζή ∆ιονυσίου ∆ιευθυντή Ιδρύµατος (τηλ. επικοινωνίας:26710 – 24282).Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα του ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Αργοστολίου και στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Κεφαλλονιάς, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες