Προγράμματα κατάρτισης για εργαζόμενους στην Κέρκυρα και στα Ιωάννινα

Αριθμ. απόφ. 3051/53/29−10−2014 – ΦΕΚ B 3511 – 29.12.2014

́Εγκριση της υλοποίησης δυο προγραμμάτων κατάρτισης για 75 εργαζόμενους στην Κέρκυρα και 25 εργαζόμενους στα Ιωάννινα.