Δημόσια ΙΕΚ (ΔΙΕΚ) Υγείας. Οργάνωση, λειτουργία και προσωπικό

Αριθμ. Γ4α/ΓΠ. 55004/15 – ΦΕΚ B 2049 – 06.07.2016
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας