ΑΣΕΠ 4Ε-2017. Πρόσληψη 9 νομικών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

ΑΣΕΠΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθμός 4Ε/2017) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 32/12.10.2017

Για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α ́/2016), όπως ισχύει και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α/1994), όπως ισχύει.

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους για την κάλυψη εννέα (9) θέσεων μελών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Αιτήσεις μέχρι 21 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη (μόνο ταχυδρομικώς)

Οι αρμοδιότητες της Αρχής, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών που  διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρ. 19 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α ́/1994) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά στην προκήρυξηΗ Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), αποτελείται από τριανταένα μέλη, εκ των οποίων ένας
(1) Πρόεδρος και τριάντα (30) μέλη. Έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που
προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, έπειτα από την άσκηση
προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ έχει έδρα στο Ν. Αττικής.

Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε
έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής,
σύμφωνα με τον Κανονισμό της.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταετής.

Για τα μέλη της ΑΕΠΠ εφαρμόζονται, ως προς τις αποδοχές η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α ́/2015)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
ΦΟΡΕΑΣ: ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΔΡΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στις προκηρυσσόμενες θέσεις και διαθέτουν τα απαιτούμενα γενικά και τυπικά προσόντα δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.Πρόκειται για το ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αναζητήσουν στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες > Έντυπα – Διαδικασίες > Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό > Διαθέσιμα Έντυπα – Έντυπο ΑΣΕΠ Ε.Ε.

Η αίτηση απευθύνεται στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, μέχρι την
21η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΑΣΕΠ (Αριθμός 4Ε/2017) – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 32/12.10.2017