ΑΣΕΠ 4Ε/2020. Πλήρωση θέσεων στον Συνήγορο του Καταναλωτή

ΑΣΕΠ 4Ε/2020. Πλήρωση θέσεων στον Συνήγορο του Καταναλωτή χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες 

 

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΣΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν.4765/2021, (Α΄6), όπως ισχύει και του άρθρου 6 του ν.4915/2022, (Α΄63), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Συνήγορο του Καταναλωτή, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στο γνωστικό αντικείμενο «Νομικών (Με εξειδίκευση στο Εμπορικό ή Αστικό Δίκαιο)» (κωδ. θέσης 10008) χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 4Ε/2020 (ΑΣΕΠ 45 και 47), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα καθώς και την ίδια επιστημονική εξειδίκευση, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των προσληπτέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων που απαιτούνται στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο από την εν λόγω προκήρυξη (4Ε/2020) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους οικείους πίνακες κατάταξης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων/αναπληρωματικών της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

Συνημμένος Πίνακας Θέσεων