ΑΣΕΠ 5Κ/2023. Προκήρυξη προσλήψεων σε νοσοκομεία (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ 5Κ/2023ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 55/29.12.2023

5K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

 

Αιτήσεις από 16 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Ιανουαρίου 2024

 

Αναλυτικά οι θέσεις:

Α ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ (ΕΚΑΒ), ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ, ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

 

Β ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εβδομήντα εννιά (79) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ, ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 16 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α.1.1. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Α.1.2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)
Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
Α.2.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.2.2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Α.2.3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Α.2.4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ́Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Δ.4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΥΕ
Δ.5.1. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.5.2. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.5.3. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΥΕ)
Δ.6. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.7. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Δ.8. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Δ.9. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δ.10. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δ.11. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́ : ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 5K/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 55/29.12.2023

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης