ΑΣΕΠ 6Κ/2023. Προκήρυξη προσλήψεων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (ΦΕΚ)

ΑΣΕΠ 6Κ/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 54/29.12.2023

6K/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

 

Αιτήσεις από 18 Ιανουαρίου 2024 έως 2 Φεβρουαρίου 2024

 

Αναλυτικά οι θέσεις

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πενήντα πέντε (55) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εβδομήντα τέσσερις (74) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ, ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ.

Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα (30) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.

Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.
Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΕ ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ

 

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 2 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́
Α.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ
Α.1.1.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)
Α.1.2.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)
Α.1.3.ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)
Α.1.4.ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)
Α.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)
Α.2.1.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α.2.2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Α.2.3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ
Α.2.4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ́ : ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́ : ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ́ : ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ/ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΠΕ, ΤΕ)
Δ.2.1. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δ.3. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ́Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Δ.4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ)
Δ.5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΥΕ
Δ.6.1. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.6.2. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.6.3. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΥΕ)
Δ.7. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ ΥΕ)
Δ.8. ΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)
Δ.9. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Δ.10. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Δ.11. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Δ.12. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ́ : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ́: ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ́: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ́: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ́: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ ΚΑΙ ΥΕ) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α ́, Β ́, Γ ́,Δ ́,Ε ́,ΣΤ ́,Ζ ́, Η ́,Θ ́,Ι ́, ΙΑ ́,ΙΒ ́,ΙΓ ́)

 

Η Προκήρυξη ΑΣΕΠ 6K/2023  – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 54/29.12.2023

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης