ΑΣΕΠ. Προκήρυξη πλήρωσης 19 θέσεων στη ΔΕΗ

ΑΣΕΠ
Προκήρυξη (Αριθμός 1E/2014)ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 17 – 18.11.2014

Πλήρωσης δέκα εννέα (19) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

ΤΟ ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πλήρωση δέκα εννέα (19) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ), όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στους συνημμένους «ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ/ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ» που έχουν συνταχθεί για κάθε κωδικό των θέσεων που προκηρύσσονται .

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Όλες οι λοιπές απαραίτητες πληροφορίες (οι οποίες είναι Κοινές για όλες τις Προκηρύξεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού) περιλαμβάνονται κατά θέμα στα συνημμένα Κεφάλαια κα Παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, καθώς και το το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης εξειδικευμένης εμπειρίας.

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης (Αριθμός 1E/2014 – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 17) με τις λεπτομέρειες