ΑΣΕΠ. Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ιατρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1Ε/2016) – ΦΕΚ Α.Σ.Ε.Π. 7 – 31.10.2016
Πλήρωσης τριών (3) θέσεων Ελεγκτών Ιατρών και Ιατρού με θητεία τριών (3) ετών που μπορεί να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2190/1994 ως ισχύει, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.