ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για προσλήψεις βοηθών δικαστών

Αριθμ. 4532 οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 3/27.01.2023
Προκήρυξη διαγωνισμού προς πλήρωση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου της Κατεύθυνσης Διοικητικής Δικαιοσύνης.

 

Προκηρύσσεται διαγωνισμός για την πρόσληψη εβδομήντα τριών (73) δόκιμων υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης.

 

Ο αριθμός των διοριστέων κατανέμεται ανά Δικαστήριο και τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ως ακολούθως:

α) Για το Συμβούλιο της Επικρατείας τριάντα (30) θέσεις.

β) Για τη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων τρεις (3) θέσεις.

γ) Για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις.

δ) Για το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις.

ε) Για το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά πέντε (5) θέσεις.

στ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δέκα (10) θέσεις.

ζ) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης πέντε (5) θέσεις.

η) Για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά πέντε ( 5) θέσεις.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Χρόνος έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 05/06/2023.

Το πρόγραμμα, η διαδικασία, τα εξεταστικά κέντρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο ορισμός επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 
 

Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό – Αιτήσεις συμμετοχής

1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι:

i. Έχουν άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος από δικηγορικό σύλλογο της χώρας ή από αρμόδια αρχή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ή είναι υπάλληλοι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές ή δικαστικοί υπάλληλοι και κατέχουν πτυχίο νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή πτυχίο νομικής σχολής αλλοδαπού πανεπιστημίου, εφόσον έχει λάβει ακαδημαϊκή ή επαγγελματική αναγνώριση,

ii. έχουν γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου που αποδεικνύεται με τον τρόπο που προβλέπεται από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους και

iii. έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και στις παρ. 1 και  2 του άρθρου 26 του ν. 4798/21 (Α’ 68) και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 5 έως 9 του ν. 4798/ 2021 (Α’68) για τον διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων.

Τα απαιτούμενα προσόντα και η έλλειψη των κωλυμάτων πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, στη γραμματεία οποιουδήποτε διοικητικού δικαστηρίου της χώρας από 17/02/2023 έως και 03/03/2023, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων. Επίσης δηλώνουν υποχρεωτικά την ή τις ξένες γλώσσες στις οποίες επιθυμούν να εξεταστούν, μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολόγο ή γενικό γιατρό της παρ. 2 κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των καθηκόντων του ως δικαστικού υπαλλήλου. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης.

 

Β Κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής.

1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία να δηλώνεται και η κατεύθυνση στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει και η μία ή οι περισσότερες ξένες γλώσσες, στις οποίες επιθυμεί να εξετασθεί.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 17/02/2023

Λήξη υποβολής αιτήσεων: 03/03/2023 και ώρα 15:00

2. Αντίγραφο πτυχίου Νομικού Τμήματος ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., οπότε προσκομίζονται η πράξη του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.

3. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί από φορέα που πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχει εκδοθεί στην αλλοδαπή από φορέα που αναγνωρίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή άλλο τίτλο από τους περιλαμβανόμενους στο άρθρο 26 του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα: (α) επεξεργασία κειμένων, (β) υπολογιστικά φύλλα και (γ) υπηρεσίες διαδικτύου.

4. Για δικηγόρο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος έχει άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για συμβολαιογράφο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό του οικείου συμβολαιογραφικού συλλόγου, από το οποίο να προκύπτει ότι: α. ο υποψήφιος ασκεί τα καθήκοντά του σε συγκεκριμένη ειρηνοδικειακή περιφέρεια και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό επιμελητή, απαιτείται πρόσφατο πιστοποιητικό του οικείου συλλόγου δικαστικών επιμελητών ή της αρμόδιας Εισαγγελίας Πρωτοδικών, από το οποίο να προκύπτει: α. το πρωτοδικείο που είναι διορισμένος ο υποψήφιος, και β. ότι δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για δικαστικό υπάλληλο, απαιτείται πρόσφατο ενιαίο πιστοποιητικό της οικείας δικαστικής υπηρεσίας ότι: α. o υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα του υπαλλήλου, μόνιμου ή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, πρόσφατη βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας ότι: α. ο υποψήφιος κατέχει τη σχετική θέση και β. δεν του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή.

Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί το αργότερο μέχρι και τις 03/03/2023 και ώρα 15:00

5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

6. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου.

7. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

8. Ποινικό Μητρώο.

9. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.

10. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση.

11. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά). Υποβάλλονται το βραδύτερο μέχρι και τις 03/03/2023 και ώρα 15:00. Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό και β) από ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε ιδιωτών.

 

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι από 17/02/2023 έως και 03/03/2023 και ώρα 15:00.

 

Αναλυτικά η προκήρυξη

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης