ΑΣΕΠ. Προσλήψεις πτυχιούχων σε μόνιμες θέσεις στην ΕΕΤΤ

ΑΣΕΠ. Προκήρυξη για προσλήψεις πτυχιούχων σε μόνιμες θέσεις στην ΕΕΤΤ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 1049/6) – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 76/28.11.2022
Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με Σχέση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αποφασίζει:

1. Προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) για την ΕΕΤΤ.

2. Εγκρίνει το σχέδιο του Τεύχους Προκήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Ορίζει ότι η εγκριθείσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. και αναρτάται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Μετά την ανάρτησή της δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο Ε’ «Δημοσίευση της Προκήρυξης» του προς έγκριση τεύχους Προκήρυξης.

4. Ορίζει ότι το τεύχος Προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον διαδικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ την επομένη της ανάρτησής και σε συνδυασμό με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων, όπως αυτή προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Β’ «Υποβολή αιτήσεων και Δικαιολογητικών» του τεύχους Προκήρυξης.

5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για την υλοποίηση των πιο πάνω και του διαγωνισμού εν συνόλω.

 
 

6. Κοινοποιεί την παρούσα απόφαση στη Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 9 Ιανουαρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00 πμ και λήγει την 27 Ιανουαρίου 2023. ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00

 

Η προκήρυξη

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης