ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 139 ΠΕ Τελωνειακών στην ΑΑΔΕ από επιλαχόντες

ΑΣΕΠ. Πρόσληψη 139 ΠΕ Τελωνειακών στην ΑΑΔΕ από επιλαχόντες

Πλήρωση 139 θέσεων κλάδου ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2017

ΑΣΕΠ

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

Γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθ. 34/2020 απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4537/2018 (ΦΕΚ 84/Α΄/15-5-2018) και του άρθρου 8 του ν. 4652/20 (ΦΕΚ 9/Α΄/23-1-2020) το αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την πλήρωση εκατόν τριάντα εννέα (139) θέσεων κλάδου ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 1Γ/2017 (ΦΕΚ 40/1.12.2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του νόμου 2190/1994, με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονταν στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (1Γ/2017) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους στην ως άνω διαδικασία και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
Σύμφωνα με το συνημμένο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ καλούνται οι υποψήφιοι που είχαν αρχικώς δηλώσει με την αίτηση συμμετοχής τους προτίμηση για τους κωδικούς θέσεων 236, 242, 246, 252 και 259 (στους οποίους πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων / τέκνων τριτέκνων, ατόμων ΑΜΕΑ και συγγενών ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) καθώς και για τους κωδ. θέσεων 320 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις τριτέκνων/τέκνων τριτέκνων και ατόμων ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη), 331 (στον οποίο πλέον προκύπτουν θέσεις πολυτέκνων/τέκνων πολυτέκνων που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη ) και τέλος για τον κωδ. θές 340 (στον οποίο πλέον προκύπτουν και θέσεις συγγενών ΑΜΕΑ που δεν προβλέπονταν στην αρχική προκήρυξη) και οι οποίοι τυχόν είχαν την ιδιότητα του πολύτεκνου/τέκνου πολύτεκνου ή τρίτεκνου/τέκνου τρίτεκνου ή ατόμων ΑΜΕΑ ή συγγενούς ΑΜΕΑ έως και την 18/01/2018, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων της Προκήρυξης 1Γ/2017, να υποβάλουν Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι διέθεταν την κατά περίπτωση ιδιότητα μέχρι την ως άνω ημερομηνία καθώς και τα απαιτούμενα για την απόδειξη των συγκεκριμένων ιδιοτήτων δικαιολογητικά-πιστοποιητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία προκήρυξη .

Η υποβολή των ανωτέρω γίνεται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, αναφέροντας «Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της προκήρυξης 1Γ/2017» μέχρι και την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020 στη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ

Δικαιολογητικά για τη διαδικασία των επιλαχόντων της

Προκήρυξης 1Γ/2017

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 115.10

Το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

 

ΑΣΕΠ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1Γ/2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ