Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ. Πρόσληψη δικηγόρου

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ.Νικολάου
Πρόσληψη δικηγόρου

Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου, παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ ́ Εφέταις , στην Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ.Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «∆ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» με σχέση έμμισθης εντολής, με πάγια αντιμισθία σύμφωνα με τον ν. 4194/2013 Κώδικας ∆ικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά