Πρόσληψη 25 ατόμων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς δήμου Πειραιά

Πρόσληψη 25 ατόμων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς δήμου Πειραιά

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του δήμου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής, και συγκεκριμέναΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  12

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ  6

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 4

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ  3

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, υπόψιν κας Χατζηνικολάου Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250, 56),

Προθεσμία

από 12-09-2018 έως και 21-09-2018.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προκήρυξη