Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού

Πλήρωση θέσεων καθηγητών και επιμελητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού, που εδρεύει στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου 190 Γουδή – Αττικής, ΤΚ 15773,

Την πλήρωση θέσεων καθηγητών και επιμελητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση

Υποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σχολή, από την 29 Ιουνίου 2018 μέχρι και την 18 Ιουλίου 2018 (20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσιοποίησης της προκήρυξης), στη διεύθυνση: «Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ)», οδός Παπαδιαμαντοπούλου 190, Τ.Κ. 15773, ΓΟΥΔΗ – ΑΘΗΝΑ.

β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: «Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξκών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ)», οδός Παπαδιαμαντοπούλου 190, Τ.Κ. 15773, ΓΟΥΔΗ  – ΑΘΗΝΑ και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο 18 Ιουλίου 2018.

γ. Τονίζεται ότι, μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

δ. Επικοινωνία – Πληροφορίες
Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΤΕΑΜΧ), τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα 2107708121, 210 7708240, 2107708341.