Προσλήψεις 100 ατόμων στην Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ

Προσλήψεις 100 ατόμων στην Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ

Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ΑΕ
ΑΔΑ: Ψ26ΣΟΡΛ1-5ΘΣ

ΘΕΜΑ: «Αποφάσεις Αποφάσεις ∆ιοικητικού Συμβουλίου»
(Πρόσληψη Προσωπικού με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου)Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε», κατά την 522/12-01-2018 συνεδρίαση του (θέμα 3ο ), αφού έλαβε υπόψη, την 1390/10-01-2018 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονομικής και ∆ιοικητικής Λειτουργίας Λειτουργίας, καθώς και τις απόψεις του Προέδρου, του ∆ιευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του, ύστερα από συζήτηση
Αποφάσισε
1. Να εγκρίνει την πρόσληψη εκατό (100) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, χρόνου πλήρους απασχόλησης.
2. Να εγκρίνει τις θέσεις εργασίας του προσωπικού παραγωγής ανά ειδικότητα, με βάση το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του ΕΟΠΠΕΠ και τον Κανονισμό Οργάνωσης και Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας και το καθημερινά εκτελούμενο έργο που διαμορφώνεται από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών, ως εξής:
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΑΕΙ (ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 20

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ (ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ) 80

ΣΥΝΟΛΟ: 100

3. Την παροχή εξουσιοδότησης στο ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο για την υπογραφή όλων των απαιτούμενων σχετικών εγγράφων για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.