Προσλήψεις στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Προσλήψεις στο δήμο Κάτω Νευροκοπίου

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.1 ∆Ε Νοσηλευτών.
1 ∆Ε ∆ιοικητικός.
1 ΥΕ Βοηθός Μαγείρου.
1 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν. Π. ∆. ∆. Κ. Νευροκοπίου

(∆/νση: Π. Κάβδα 6, τηλ: 2523350165-167) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μόσχογλου Ζωή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.