Προσλήψεις στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΕΛΓΟ Δήμητρα – 37 θέσεις εργασίας

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα

37 άτομα 

Βιολογίας (ΠΕ),  

Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ),  

Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (ΠΕ) ,

Ιχθυοκομίας Αλιείας (ΤΕ).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ.1154 /4-07-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η αίτηση-πρόταση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερα από δύο (2) αντικείμενα. Για τις προτάσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα ισχύσει η ημερομηνία που αναγράφεται  τη σφραγίδα.

Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 64007, Καβάλα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ. Μάνο Κουτράκη, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.

Το κείμενο της προκήρυξης