Επιχειρησιακό δίκτυο και ΟΠΣ για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας

Αριθμ. οικ. 24013/410 – ΦΕΚ B 1618 – 08.06.2016
Σύσταση και λειτουργία επιχειρησιακού δικτύου και πληροφοριακού συστήματος για τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας