ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ. Πρόσληψη δικηγόρου

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ Εφέταις, με έμμισθη εντολή στο Δήμο Τριφυλίας

Το κείμενο της απόφασης-προκήρυξης με τις λεπτομέρειες