Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στην Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων

Προκήρυξη για την πλήρωση επτά (7) θέσεων καθηγητών για τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων που εδρεύει στο Στρατóπεδο «ΦΩΚΑ», οδóς Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσσαλονίκη, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών έτους 2018 – 2019, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρóνου και ωριαία αποζημίωσηΥποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη σε έντυπη μορφή, γίνεται προσωπικά απó τους υποψηφίους ή νóμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, στη διεύθυνση: Στρατóπεδο «Φωκά», οδóς Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54638 απó την 17 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και 10 ημέρες απó την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, ήτοι έως και την 26 Οκτωβρίου 2018.

β. Επίσης, γίνονται δεκτές αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρóσληψη, που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή, μέσω κρατικού ταχυδρομείου ή courier, στη διεύθυνση: Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, Στρατóπεδο «Φωκά», οδóς Πλήθωνος Γεμιστού 1 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54638 και ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο έως και την 26 Οκηωβρίοσ 2018.

γ. Αποδεικτικó στοιχείο αποστολής του συστημένου φακέλου είναι η απóδειξη απó το ταχυδρομείο ή απó courier, η οποία πρέπει να τηρηθεί απó τον ενδιαφερóμενο μέχρι την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων.

δ. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διóρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχóν ελλειπóντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μóνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

ε. Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρóθεσμα δε γίνονται δεκτές, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 6(η) που προβλέπει η προκήρυξη.

στ. Οι υποβάλλοντες την αίτηση με τα δικαιολογητικά με συστημένη επιστολή αποστέλλουν παράλληλα ηλεκτρονικó μήνυμα (e-mail: [email protected]), γνωστοποίησης της επιθυμίας/πρóθεσης συμμετοχής στη ηλεκτρονική διεύθυνση της ΣΣΑΣ, προκειμένου να είναι εφικτή η έγκαιρη διοργάνωση της διαδικασίας επιλογής.

Επικοινωνία – Πληροφορίες

α. Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται:

(1) Στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr).

(2) Στην ιστοσελίδα της ΣΣΑΣ (www.ssas.army.gr)

(3) Στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (http://www.geetha.mil.gr/el/briefing- el/prokirixeis-el.html)

(4) Στον πίνακα ανακοινώσεων της ΣΣΑΣ.

β. Περίληψη της παρούσας προκήρυξης δημοσιεύεται στον έντυπο τύπο και συγκεκριμένα σε τέσσερις ημερήσιες εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

γ. Πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται απó την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων στη ΣΣΑΣ, τις εργάσιμες ημέρες απó 08:00 έως 15:00 και στα τηλέφωνα 2310962108, 2310962188 ΦΑΞ: 2310247740.

Η προκήρυξη