Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ αμειβόμενων με αποδείξεις (ΑΕΔ)

Ασφάλιση στον e-ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης – πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης). Απεικόνιση της ασφάλισης στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) e – Ε.Φ.Κ.Α. Κοινών Επιχειρήσεων.

 

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 33/11.10.2022

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 75, του νόμου 4826/2021 (Α΄160) που αντικαθιστούν αυτές του άρθρου 55, του ν. 4509/2017, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα ασφάλισης των αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης – πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης) και ειδικότερα η υπαγωγή στην ασφάλιση, η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού του χρόνου ασφάλισης.

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στο πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) για τα οποία, σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) ως παραστατικό αμοιβής τους για πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών που ασκείται ως ευκαιριακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως και δεν έχουν υποχρέωση έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ. για την δραστηριότητά τους αυτή, ανεξάρτητα, εάν, για τα πρόσωπα αυτά προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. λόγω άσκησης άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας ή ιδιότητας, μη συναφούς προς τις αμειβόμενες με Π.Π.Υ. υπηρεσίες.

Συνεπώς, ορίζεται ως τεκμήριο υπαγωγής η περιστασιακή και παρεπόμενη δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1β, του άρθρου 39, του ν.4308/2014 και της εφαρμοστικής ΠΟΛ (εγκυκλίου): 1003/31.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. (σελ.74 – 76, υποπαράγραφοι 39.1.1 έως 39.1.9)

Δεν εμπίπτουν σχέσεις με χαρακτηριστικά, αμιγώς, συμβάσεων εργασίας ή έργου ή με χαρακτηριστικά προσομοιάζοντα. Οι σχέσεις αυτές υπάγονται ευθέως στις ρυθμίσεις των άρθρων 38 έως 40, του ν.4387/16.

Ως γνωστόν, τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων εργασίας (εξαρτημένη σχέση) προκύπτουν εξ αντιδιαστολής και από τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69, του ν.4808/21, ως κριτήριο χαρακτηρισμού των σχέσεων ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Δηλαδή, η αμοιβή με Π.Π.Υ. δεν αναιρεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για την αιτία έκδοσης του Π.Π.Υ., με βάση τις γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις περί υπαγωγής στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e – Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών και δεν απαλλάσσει τον εκδότη του Π.Π.Υ. και το αμειβόμενο με Π.Π.Υ. πρόσωπο από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 38 έως 40, του ν. 4387/2016.

Κατ΄ ενδεικτική αναφορά, στο πεδίο εφαρμογής δεν εντάσσονται, τα πρόσωπα που :

– σύμφωνα με καταστατικές ή ειδικές διατάξεις υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως μισθωτοί, απασχολούμενοι με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου με πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.

– υπάγονται στην ασφάλιση του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως απασχολούμενοι στο χώρο του θεάματος – ακροάματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1210/81, όπως ισχύουν, για τους παρέχοντες εξαρτημένη εργασία και του ν.1296/1982, όπως ισχύουν, για τους αυτοτελώς απασχολούμενους.

– αμείβονται και ασφαλίζονται με παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης εργοσήμου του άρθρου 20, του ν. 3863/2010, όπως ισχύει (το κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων, στη διανομή διαφημιστικών εντύπων, προσωπικό απασχολούμενο σε Π.Α.Ε. – Κ.Α.Ε., διαιτητές αγώνων επαγγελματικής κατηγορίας, εργάτες γης, κ.λπ.)

– απασχολούνται σε οικοδομοτεχνικές εργασίες, σύμφωνα με τα άρθρα 35 έως 51 του Κανονισμού Ασφάλισης του π. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Κεφάλαιο ΣΤ΄ του Κ.Α.)

– παρέχουν υπηρεσίες προς ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου (άρθρο 69, του ν. 4808/2021)

Εξαιρούμενα της ασφάλισης πρόσωπα (ρητή εξαίρεση)

Από την υποχρέωση ασφάλισης και καταβολής εισφορών εξαιρούνται από 01.09.2021 τα πρόσωπα, για τα οποία εκδίδεται Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) για τα κάτωθι :

α) Έσοδα από πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα επί έργων.

β) Έσοδα από παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

γ) Αμοιβές από συμπτωματική πώληση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, που δεν συνιστούν εμπορική δραστηριότητα.

 
 

Β. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Π.Π.Υ.

Κλάδοι ασφάλισης

Από τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι, τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Π.Π.Υ.) καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον e – Ε.Φ.Κ.Α. για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39, του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, και για υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 41, παρ. 2, του ν. 4387/2016, ως ισχύει.

Για τον κλάδο υγειονομικής περίθαλψης επισημαίνεται ότι :

Καταβάλλεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης, αυτοτελώς, για κάθε αιτία (αμοιβή με Π.Π.Υ. – μισθωτή απασχόληση – μη μισθωτή δραστηριότητα) για τους κάτωθι λόγους :

● δεν προβλέπεται επιλογή ή εξαίρεση από τις διατάξεις του άρθρου 75, του ν.4826/21. Αντίθετα στην παράγραφο 5 του άρθρου, γίνεται ρητή αναφορά στην παράγραφο 5, του άρθρου 36, του ν.4387/16 για τις περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικό φορέα (Ε.Ο.Δ.Ε.Α.Π., Τ.Υ.Π.Ε.Τ., κ.λ.π.)

● δεν εφαρμόζεται για τους λόγους που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Η΄ της παρούσας, οι διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β, και 1γ, του άρθρου 36, του ν.4387/16, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 32, του ν.4670/20 (περί παράλληλης ασφάλισης)

Συνεπώς, μόνο σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη σε μη εντασσόμενο στον e – Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της παρ. 5, του άρθρου 36, του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, περί εξαίρεσης από την ασφάλιση του κλάδου υγείας του e – Ε.Φ.Κ.Α. (σχετική η με αριθ. 5/2019 Εγκύκλιος του e – Ε.Φ.Κ.Α.)

 

Ασφαλιστικές εισφορές

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, ανά κλάδο, έχουν ως εξής :

– για κύρια σύνταξη: 13,33%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) ανά Π.Π.Υ.

– για υγειονομική περίθαλψη: 6,95%, το οποίο αναλύεται ως εξής :

– παροχές σε είδος: 6,45%

-παροχές σε χρήμα: 0,50%

Η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2, του άρθρου 41, του ν. 4387/2016, ανά Π.Π.Υ.

Οι ανωτέρω εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων.

Οι εισφορές των προσώπων που αμείβονται με τίτλο κτήσης βαρύνουν τους ίδιους στο σύνολό τους, ενώ, παρακρατούνται και αποδίδονται στον e – Ε.Φ.Κ.Α. από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Π.Π.Υ.)

Αναλυτικά η εγκύκλιος με παραδείγματα