Ασφαλιστικές εισφορές των εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων αποκλειστικά ως εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, από 01/01/2020 και εντεύθεν

Με τις διατάξεις του άρθρου 38 του νόμου 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ε-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις», αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4387/2016, που αφορούσε στη θέσπιση ειδικού παραβόλου ασφαλιστικής κάλυψης εργατών γης και ισχύουν τροποποιούμενες οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3863/2010, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο με αναδρομική ισχύ από 01/01/2017.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4826/2021 συμπληρώνονται οι τροποποιούμενες διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3863/2010 και προστίθεται παράγραφος 9, σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται θέματα καθορισμού χρόνου ασφάλισης και εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο από 01/01/2020 και εντεύθεν.

Με την εγκύκλιο 39/2023 του e-ΕΦΚΑ γνωστοποιούνται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ως προς τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με εργόσημο εργατών γης από 01/01/2020 και εντεύθεν και η υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των απασχολούμενων αποκλειστικά ως εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο για τα έτη 2020 έως και 2022

Το κείμενο της εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ