Επιδότηση οικογενειών για Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022 θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.) που λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου

 

 

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 40
Πιλοτικό Πρόγραμμα Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας

1. Θεσπίζεται πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μέσω Τεχνολογίας (Κ.Δ.Α.Π.Τ.) που λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου.

Στόχοι του προγράμματος είναι η εξοικείωση των ανηλίκων παιδιών με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, μέσω ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων βιωματικής ενασχόλησης και πειραματισμού, η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις επιστήμες, την τεχνολογία, την ψηφιακή εποχή, και την ανάλυση δεδομένων καθώς και η, δια της επιστήμης, ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων παιδιών, όπως της συνεργατικότητας και του σεβασμού της διαφορετικότητας, ώστε να ενταχθούν και να συμμετέχουν ενεργά, ισότιμα και χωρίς διαχωρισμούς στην οικονομική και κοινωνική ζωή.

Το πιλοτικό πρόγραμμα του πρώτου εδαφίου και το αντίστοιχο περιεχόμενο δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται κατά την υλοποίηση των στόχων του προγράμματος δεν υποκαθιστούν το πρόγραμμα σχολικών σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν επιδιώκουν την παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στους ωφελούμενους του πιλοτικού προγράμματος.

2. Ωφελούμενοι του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 είναι ανήλικοι ηλικίας δώδεκα (12) έως δεκαπέντε (15) ετών, κατά προτεραιότητα προερχόμενοι από κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες, στους οποίους απονέμεται αξία τοποθέτησης για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Κατά την υλοποίηση του πιλοτικού προγράμματος διασφαλίζεται η ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοριτσιών.

3. Οι δαπάνες για τη χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος της παρ. 1 βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και προέρχονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε., στην οποία μεταβιβάζονται οι αναγκαίες πιστώσεις για την υλοποίηση του προγράμματος.

4. Τα Κ.Δ.Α.Π.Τ. δύναται να στεγάζονται και σε δημόσια σχολικά κτίρια. Η λειτουργία τους στην περίπτωση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας των πρόσθετων εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος και της αντισταθμιστικής εκπαίδευσης.

 

  

 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών καθορίζονται οι δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης μέσω τεχνολογίας, η διάρκεια του προγράμματος, οι αρμοδιότητες του φορέα υλοποίησης, οι δικαιούχοι φορείς, στους οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου 1 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), η διαδικασία επιλογής τους, ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και το ύψος της επιχορήγησης των δικαιούχων φορέων για την απόκτησή του, τα προσόντα του προσωπικού των δικαιούχων φορέων και η εκπαίδευσή του, το ύψος της αξίας τοποθέτησης που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων, οι προδιαγραφές λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.Τ. και η διαδικασία αδειοδότησής τους είτε ως αυτόνομων δομών κοινωνικής πρόνοιας είτε ως δομών συστεγαζόμενων με αδειοδοτημένα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του άρθρου 1 του ν. 4756/2020, η λειτουργία τους σε δημόσια σχολικά κτίρια, κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που άπτεται του αντικειμένου του πιλοτικού προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο λεπτομερειακό ή τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης