ΤΑΝ. Ασφαλιστικές εισφορές δικηγόρων 2016

Ανακοινώθηκαν από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), οι ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων (αμίσθων ασφαλισμένων), για το έτος 2016.

Εισφορές Άμισθων Ασφαλισμένων για το 2016 (Δικηγόρων, Υποθηκοφυλάκων, ∆ικαστικών Επιμελητών και Συμβολαιογράφων)

Για μητέρες ασφαλισμένες για το 2016