ΑΣΕΙ και Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Αριθμός εισακτέων 2017-2018

ΑΣΕΙ και Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ). Αριθμός εισακτέων 2017-2018

Καθορισμός του αριθμού των Σπουδαστών – Σπουδαστριών που θα εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 (Αριθμ. απόφ. Φ.337.1/93/503878 Σ.4056ΦΕΚ Τεύχος Β 2835/11.08.2017)



Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

Να εισαχθούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, κατά Σχολή-Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:

  • Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 206
α. ΟΠΛΑ 145
1. β. ΣΩΜΑΤΑ 27
γ. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ ν. 1294/1982 34 (29-5)
(ΟΠΛΑ και ΣΩΜΑΤΑ)
ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) 34
2. α. ΜΑΧΙΜΟΙ 23
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11
ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 58
3. α. ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 48
β. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 10
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 75
ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ)
α. ΙΑΤΡΙΚΟ 29
β. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 3
4. γ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 3
δ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 2
ε. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2
στ. ΝΟΜΙΚΟ 14
ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 22
5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 25
ΣΥΝΟΛΟ 398
  • Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Α/Α ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΣΞ (ΣΜΥ) 165
1. α. ΟΠΛΑ 115
β. ΣΩΜΑΤΑ 50
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

(ΣΜΥΝ)

75
2. α. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Α΄ 7
β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Β΄ 16
γ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Γ 7
δ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Δ΄ 45
ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 181
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)
α. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 112
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
3.
β. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ 29
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
γ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 40
ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ 421



Άρθρο 2
Κατηγορίες-Ποσοστά υποψηφίων

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των Σχολών του άρθρου 1, περιέχονται οι εξής ειδικές κατη-γορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά:

α. Της παρ. 1α του άρθρου 11 του ν.3648/2008, που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικογενει-ών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) επί του εκάστοτε καθοριζομένου αριθ-μού εισακτέων κατά σειρά επιτυχίας.

β. Των παρ. 1β του άρθρου 11 του ν.3648/2008, που αφορούν:
(1) Τέκνα-αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ει-ρηνική περίοδο, λόγω παθήσεώς τους σε διατεταγμένη υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής.
(4) Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παρ. 1β εισάγονται σε ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

γ. Της παρ. 1γ του άρθρου 11 του ν.3648/2008, που αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι τρία τοις εκατό (3%), σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.2552/1997, όπως ισχύει.

Του άρθρου μόνου του ν.1294/1982, που αφορά σε εισαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο καθορίζονται.

2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατη-γορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία στην οποία ανήκουν.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέ-σεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη γενική σειρά και στις κατηγορίες 1α και β. Κενές θέσεις της παραγράφου 1γ (“Έλληνες εξωτερικού”) του παρό-ντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης σειράς ή κατηγορίας.

Άρθρο 3
Ποσοστά αποφοίτων Λυκείου προηγουμένων ετών-ΕΠΑΛ Α’

1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το ενενήντα τοις εκατό (90%) από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2017 στα μαθήματα της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό επίπεδο. Το υπόλοιπο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων, να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση, με βάση τη βαθμολογία της τελευ-ταίας εξέτασης στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2015 και 2016). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) και στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι κενές θέ-σεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του ενενήντα τοις εκατό (90 %).
2. Ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του αριθμού εισακτέων στις ΑΣΣΥ, καλύπτεται από υποψηφίους Α΄ Ομάδας ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ Α’). Το ποσοστό αυτό [κατά το 90% από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 2017 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξετάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (οι θέ-σεις κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2016 σε ποσοστό 60%)] υπολογίζεται επί των θέσεων, που αντι-στοιχούν στη Γενική Σειρά και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτ. 1α και 1β του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές διατάξεις

1. Στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ είναι δυνατή η εισαγωγή υποψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσίασης, παραί-τησης ή απομάκρυνσης υποψηφίων, που έχουν κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελεσμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1β του άρθρου 2, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών της παρ. 1 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας, τα κλα-σματικά υπόλοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που εξαιτίας της στρογγυλοποίησης ο συ-νολικός αριθμός των θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές Κατηγορίες) υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθ-μό, τότε η υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατη-γορία που έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβαση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

Άρθρο 5
Έναρξης ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2017