Άσκηση δικηγόρων στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Άσκηση δικηγόρων στο Δήμο ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Αριθμ. 60440 – ΦΕΚ B 2915 – 13.09.2016
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στo Δήμο Ιωαννιτών
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε: α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, σε δυο (2) άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου και αποδοχής αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του N. 4194/2013. Tα εξάμηνα θα ξεκινούν στις 15 Σεπτεμβρίου και 15 Μαρτίου κάθε έτους.
(γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία επιλογής ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Ιωαννιτών και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Νομικής Υπηρεσίας, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στις αιτήσεις δηλώνονται:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμός Μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Απαραίτητο τυπικό προσόν των ενδιαφερομένων είναι η ύπαρξη υπολοίπου χρόνου άσκησης τουλάχιστον ενός (1) έτους. Για την επιλογή συνεκτιμώνται κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου ή τυχόν γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις υπερβαίνουν τις διαθέσιμες θέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί