Προσλήψεις στον Δήμο Σκιάθου – 10 θέσεις εργασίας

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου οκτώ (8) ΤΕ Πυροφύλακες, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και ειδικότερα για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας και για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών στο Δήμο κατά την θερινή περίοδο έτους 2017

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δημαρχείο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , από 14-7-2017 έως και 18-7-2017