Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης

Αριθμ. 21088 – ΦΕΚ B 721 – 17.03.2016
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Ηλιούπολης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Tον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, σε δύο (2) άτομα, ανά έτος.
β) Tο χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου δικηγόρου και την αποδοχή της παράτασης αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα ξεκινούν την 1η Φεβρουαρίου και 1η Αυγούστου κάθε έτους.
γ) Tη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της Υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης.

Γ. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ