Προσλήψεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για το έτος 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Χ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες