Πρόσληψη πτυχιούχων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Πρόσληψη πτυχιούχων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ)

Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΣΕΚ)Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας καλεί επιστήμονες, που προέρχονται από τον ερευνητικό ή ακαδημαϊκό χώρο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις 5 (πέντε) θέσεις μελών-ειδικών με διετή θητεία στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) που είναι το ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο της Πολιτείας σε ότι αφορά τη χάραξη εθνικής πολιτικής στην Έρευνα, την Τεχνολογία και την Ανάπτυξη της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) και υποστηρίζει τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας στα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητάς τους.

Η συμμετοχή στο ΕΣΕΚ δεν περιλαμβάνει αμοιβή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική/επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία σε ένα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα:

α) αγροτική παραγωγή, διατροφή, τρόφιμα, αγροβιοτεχνολογία και υδατοκαλλιέργειες,

β) φυσικές επιστήμες,

γ) μαθηματικά και επιστήμη της πληροφορία,

δ) κοινωνικές επιστήμες,

ε) τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες,

στ) περιβάλλον,

ζ) ενέργεια,

η) βιοεπιστήμες και

ι) επιστήμες μηχανικού.

Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι 10 (δέκα) μέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο διαδίκτυο.

Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] αναγράφοντας απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος «Υποβολή Υποψηφιότητας για Συμμετοχή στο ΕΣΕΚ».

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, το σχετικό δελτίο μπορεί να ταχυδρομηθεί στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα

Σχετικά Αρχεία

Πρόσκληση

Αίτηση