Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

στην Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου

 

Αριθμ. 19775 οικ – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1877/11.05.2021
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε για τα έτη 2021 και 2022:

α. Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε δύο (2) άτομα,

β. το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδ. β, παρ. 4, του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214),

γ. το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος,

δ. την αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, η οποία δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, πλην της παρακράτησης φόρου εισοδήματος και η οποία θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικού.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

α. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ασκούμενοι δικηγόροι υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Διοικητικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της Ανακοίνωσης της σχετικής Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

 
β. Στις αιτήσεις συμμετοχής τους οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνουν:
α) τα στοιχεία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας τους β) τον Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους ή ότι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για εγγραφή στο Δικηγορικό Σύλλογο και εφόσον επιλεγούν θα εγγραφούν ταυτόχρονα με την έναρξη της άσκησής τους γ) ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησής τους στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής διατηρούν την ιδιότητα του ασκούμενου δικηγόρου και δ) τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση).
Με την αίτηση συμμετοχής και την υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών και σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

γ. Με το πέρας των δέκα (10) ημερών η Νομική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής επικοινωνεί με τους υποψήφιους ασκούμενους δικηγόρους και τους καλεί σε προφορική συνέντευξη. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη διεξαγωγή της συνέντευξης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναρτά στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος τα ονόματα των δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στην Νομική υπηρεσία.

Γ. Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στους ασκούμενους δικηγόρους σχετική βεβαίωση, από τη Νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.