Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Πρόσκληση για την άσκηση δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων στο Γραφείο Δικαστικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία)ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ)
Αθήνα, 26.07.2018
Αριθ. Πρωτ.: 18726

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

για την άσκηση δύο (2) υποψήφιων δικηγόρων στο Γραφείο Δικαστικού του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Κεντρική Υπηρεσία)

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 3, του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α/27.09.2013) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τη με αριθ. 42659/22.05.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος», που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1922/01.06.2017, τεύχος Β,
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 «περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. κειμένων διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 430/τ.Α/14.12.1926), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 (Φ.Ε.Κ. 262/τ.Α/30.10.2002) «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (T.E.E.)»

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την άσκησή τους, διάρκειας 6 μηνών στο Γραφείο Δικαστικού Τ.Ε.Ε.-Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα (το εξάμηνο θα αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 1η Μαρτίου κάθε έτους), με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Γραμματείας (Πρωτόκολλο) του Τ.Ε.Ε. εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανακοίνωσης της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.

Οι θέσεις των ασκουμένων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο Δικαστικού του Τ.Ε.Ε. είναι δύο (2).

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

i. στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
ii. αριθμό μητρώου ασκουμένου και
iii. στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίες πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή μεταξύ αυτών θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί στο Γραφείο Δικαστικού Τ.Ε.Ε. (Γραφείο Νομικής Συμβούλου, Γρ. 609), με παρουσία των ενδιαφερομένων την 31 Αυγούστου 2018 και ώρα 11.00 π.μ.

Τα ονόματα των επιλεγομένων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε.

Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση παρουσιολόγιο, δυνάμει εντάλματος από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.

Υπεύθυνη τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων υποψήφιων δικηγόρων είναι η Νομική Σύμβουλος του Τ.Ε.Ε.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Ν. Στασινός