Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσες/ους ασκούμενες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους, διάρκειας από 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτηση τους από 22/08/2017 έως 31/08/2017.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης ορίζονται σε δύο (2).

Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας από 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 2018 είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με το σχετικό επισυναπτόμενο υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 1ος όροφος.

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενες/οι δηλώνουν : α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντα στο ειδικό μητρώο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Εφόσον ο υποψήφιος δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο, υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της κατατεθειμένης αίτησης εγγραφής του με τον αντίστοιχο αριθμό πρωτοκόλλου. Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (οδός Λ. Δημοκρατίας αρ. 306) με την παρουσία των ενδιαφερομένων και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η άσκηση θα γίνεται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης και τη διοικητική εποπτεία του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων. Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Το ωράριο απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες. Το παρουσιολόγιο θα τηρείται στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τη βεβαίωση άσκησης χορηγεί ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης την 21/08/2017.