Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης

Πρόσκληση προς τους ασκούμενους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησης τους στον Δήμο Λυκόβρυσης-Πεύκης, διάρκειας 6 μηνών, με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών να υποβάλουν την αίτηση τους από 19/09/2017 έως 28/09/2017.

Οι θέσεις των ασκούμενων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης ορίζονται σε μία (1).

‘Ημερομηνία έναρξης της άσκησης διάρκειας έξι (6) μηνών είναι η Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που χορηγεί ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης και υποβάλλονται έντυπα αποκλειστικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης, Ελ. Βενιζέλου 15Α και Ρ. Φεραίου Πεύκη, 10ς όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η έναρξη της άσκησης, προϋποθέτει την εγγραφή στο ειδικό μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, το αργότερο εντός 10 ημερών από την επιλογή του.Ο έλεγχος των αιτήσεων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από το Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων του Δήμου.

Η άσκηση θα γίνεται στο Γραφείο Διαχείρισης Νομικών Θεμάτων του Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης.

Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης είναι οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης του απασχολούμενου υποψήφιου δικηγόρου είναι η έμμισθη δικηγόρος του Δήμου, στην οποία ανατίθεται η σχετική αρμοδιότητα από τον Δήμαρχο, η οποία και χορηγεί τη βεβαίωση άσκησης