Υπουργείο Οικονομικών. Πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΑΔΑ: ΨΠΔΔΗ-0ΗΚ)

Για την πλήρωση δύο (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή για τη στελέχωση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4194/2013.

Το αντικείμενο της απασχόλησης τους συνίσταται ενδεικτικά στην κατάρτιση και στον έλεγχο συμβάσεων, διοικητικών πράξεων, στην σύνταξη γνωμοδοτήσεων και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων.

Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Μονάδας στην Αθήνα

Οι όροι αμοιβής των δικηγόρων καθορίζονται σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. οικ 2/17132/0022 (ΦΕΚ Β 498/28.2.2012) των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η ασφάλισή τους διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/1960 «Κώδικας περί Ταμείου Νομικών» (ΦΕΚ 164/τ.Α ́/9.10.1960), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες