Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Αριθμ. 30673οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 3357/30.06.2022
Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στη Νομική Υπηρεσία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ) σε δύο (2) άτομα, για τα έτη 2023, 2024, 2025.

β) το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214).

γ) τη μηνιαία αμοιβή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος έκαστου ημερολογιακού μηνός, με βάση το τηρούμενο μηνιαίο παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικών του ΕΛ.Γ.Ο – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
α) Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη της ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

β) Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
i) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ii) αριθμό Μητρώου ασκούμενου εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα αριθμό Μητρώου ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους και iii) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

γ) Στην περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις, υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στον ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ, με την παρουσία των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων θα είναι ο Προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ).
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στους ασκούμενους σχετική βεβαίωση από τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού, ως νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.

Δ. Η άσκηση θα γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία σε νομικά αντικείμενα, υπό την επιστημονική εποπτεία του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως