Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους στην Νομική Υπηρεσία του ΕΛΓΑ

Αριθμ. 30847 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3637/01.09.2020
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:

α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους στην Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) σε τέσσερα (4) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών μετά από αίτηση των υποψηφίων και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξαμηνιαία χρονικά διαστήματα θα αρχίζουν την 1η Σεπτεμβρίου και την 1η Μαρτίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

 
 

Β) Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Διοικητικού του ΕΛ.Γ.Α. (Μεσογείων 45, 7ος όροφος), εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α..

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών και βιογραφικό σημείωμα. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται κατόπιν επιλογής από τριμελή επιτροπή ΕΛΓΑ, η οποία ορίζεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ και στην οποία συμμετέχει υποχρεωτικά η Προϊσταμένη της Ν.Υ. του ΕΛΓΑ, άλλως αν αυτό δεν είναι εφικτό, με δημόσια κλήρωση , η οποία θα διενεργείται στον ΕΛ.Γ.Α. με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων το επιθυμούν και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

Γ) Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων σε επτάμιση (7,5) ώρες, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου των παρουσιολογίου και γενικά της άσκησης των απασχολούμενων ασκούμενων δικηγόρων είναι ο προϊστάμενος της Νομικής Υπηρεσίας.

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση μηνιαία βεβαίωση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας περί απασχόλησης και τήρησης του ωραρίου, με ένταλμα από το Τμήμα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Οικονομικού του ΕΛ.Γ.Α.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται σε κάθε ασκούμενο δικηγόρο σχετική βεβαίωση από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων