Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Άσκηση υποψηφίου δικηγόρου στην ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ασκουμένου Δικηγόρου στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ
Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. προσκαλεί τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος ή το σύνολο της άσκησής τους στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας αυτής να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν Διευθύντριας Νομικής Υπηρεσίας, κας Ασημίνας Μπιστόλα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Το αντικείμενο της απασχόλησης στο πλαίσιο της άσκησης συνίσταται στη συνδρομή των εμμίσθων δικηγόρων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Ο έλεγχος της απασχόλησης του/της Ασκούμενου/ης Δικηγόρου που θα επιλεγεί θα ασκείται από την προϊστάμενη της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Η μηνιαία αμοιβή του/της Ασκούμενου/ης Δικηγόρου ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (€600,00) και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Κατά την αξιολόγηση των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα υποβληθούν θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη ενασχόληση με τους τομείς του δικαίου δημοσίων συμβάσεων, του εμπραγμάτου δικαίου και του δικαίου της ενέργειας, καθώς και η συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με παρεμφερή προς τα ανωτέρω αντικείμενα.
Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που από το 1982 δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Ταχυδρομική διεύθυνση:
ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.
Καποδιστρίου 3, Αγία Παρασκευή
153 43 Αττική

Τηλεφωνικό κέντρο: (+30) 211 211 8000
Fax: (+30) 211 211 8089
Email: [email protected]