Προκήρυξη για κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα ιδιωτών Υγειονομικών

(Αριθμ. 2421.6-7/761/2024) – ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Α.Σ.Ε.Π. 2/13.01.2024
Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Υγειονομικού έτους 2024, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) δέκα (10) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Υγειονομικού, προερχόμενων από ιδιώτες Ιατρούς.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από ιδιώτες Ιατρούς, πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμων ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με την ακόλουθη κατανομή:

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ    Δύο (2)
2 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ   Μία (1)
3 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ   Μία (1)
4 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ   Μία (1)
5 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ   Μία (1)
6 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ   Μία (1)
7 ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μία (1)
8 ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ   Μία (1)
9 Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Αναισθησιολογίας ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας ή Χειρουργικής Θώρακος ή Νευρολογίας ή Νευροχειρουργικής, ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΜΕΘ) ΕΝΗΛΙΚΩΝ ή ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   Μία (1)

2. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε μία (1) μόνο ιατρική ειδικότητα από τις ανωτέρω αναφερόμενες.
3. α. Για τη θέση της Γαστρεντερολογίας, οι υποψήφιοι απαιτείται επιπρόσθετα να διαθέτουν νομίμως αποδεικνυόμενη κλινική εμπειρία στη διενέργεια Ενδοσκοπικής Παλίνδρομης Χολαγγειοπαγκρεατογραφίας (ERCP) στη νοσηλεία ανάλογων περιστατικών και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών τους, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με την εν λόγω ζητούμενη εμπειρία, η θέση θα καλυφθεί από υποψήφιο με την ιατρική ειδικότητα της Γαστρεντερολογίας που δεν διαθέτει το εν λόγω πρόσθετο προσόν.
β. Για τη θέση σε πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Ενηλίκων, οι υποψήφιοι απαιτείται
επιπρόσθετα να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού εξειδίκευσης στην Εντατικολογία. Κατ’ εξαίρεση και σε δεύτερο βαθμό, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει νόμιμα αποδεικνυόμενη συνεχή υπηρεσία και εκπαίδευση δώδεκα (12) τουλάχιστον μηνών σε λειτουργούσες πολυδύναμες ΜΕΘ Ενηλίκων. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι ούτε και σε δεύτερο βαθμό, η θέση θα καλυφθεί από υποψηφίους λοιπών ειδικοτήτων της παρ. 1 με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
4. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αριθμός προκηρυχθεισών θέσεων ως αυτές κατανέμονται στην παρ. 1 δεν καλυφθεί, τότε οι θέσεις αυτές συμπληρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Όσοι έχουν τα προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού, υποβάλλουν αίτηση μαζί με πλήρη δικαιολογητικά, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ με συστημένη αλληλογραφία, έως και την 29 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, στην αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης του διαγωνισμού, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το εμπρόθεσμο της υποβολής διαπιστώνεται από την ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου (Δημόσιου ή Ιδιωτικού).

Η Αίτηση, η οποία θα πρέπει να έχει θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις

Αναλυτικά η προκήρυξη (ΦΕΚ)

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης