Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Χερσονήσου

Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Χερσονήσου (Αριθμ. 32362 – ΦΕΚ Τεύχος Β 1693/16.05.2017)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τις θέσεις των υποψήφιων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Χερσονήσου, σε τρεις (3).

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης τους σε έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών, μετά από αίτηση των υποψήφιων και την αποδοχή αυτής από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 1η Απριλίου και 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο πόσο των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο Χερσονήσου και υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
β) αριθμό Μητρώου ασκουμένου και
γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των τριών αιτήσεις που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, η επιλογή θα γίνεται με κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στο Δήμο με την παρουσία όσων ενδιαφερομένων επιθυμούν. Το όνομα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης των ασκουμένων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχολούμενων είναι ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Χερσονήσου. Η αμοιβή τους θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί