ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το 2018-2019

ΑΣΠΑΙΤΕ. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το ακαδημαικό Έτος 2018-2019

Η ΑΣΠΑΙΤΕ προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των τμημάτων της για το ακαδημαικό Έτος 2018-2019Το εκπαιδευτικό αυτό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των τμημάτων, όπως αυτές ορίζονται παρακάτω) για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών, αντίστοιχα

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν υποχρεούται να προσλάβει επιστημονικούς και εργαστηριακούς συνεργάτες σε όλα τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα. Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές θα έχουν διαμορφωθεί το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, τις διαθέσιμες πιστώσεις και τις θέσεις – πιστώσεις που θα εγκριθούν με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ) για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Η μηνιαία αποζημίωση είναι ίση με τις κάθε είδους αποδοχές, εκτός από το χρονοεπίδομα, του μόνιμου προσωπικού της αντίστοιχης βαθμίδας Δ.Ε.Π, κατά περίπτωση, εφόσον η απασχόληση είναι πλήρης ή το ανάλογο ποσοστό των αποδοχών αυτών, εφόσον η απασχόληση είναι μερική, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο με αριθμ.Πρωτ. Φ.11/120735/Ε5/13-11-2002, έγγραφο του ΥΠ.Ε.ΠΘ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συμπληρωθούν αποκλειστικά με χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων για Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και Εργαστηριακών Συνεργατών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η υποβολή των αιτήσεων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πρέπει να ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, με ημερομηνία έναρξης στις 05/7/2018 και ώρα 09.00 και λήξη στις 25/7/2018 και ώρα 23.59

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο στους υποψηφίους από την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (www.aspete.gr) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://aitiseis.aspete.gr 

Δικαιολογητικά που δεν αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Αιτήσεις που δε θα υποβληθούν ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι τρία (3) θεωρητικά και τρία (3) εργαστηριακά μαθήματα ανά εξάμηνο (χειμερινό/εαρινό) και ανά Τμήμα σε περίπτωση που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερα του ενός Τμήματα.

Σε περίπτωση που το μάθημα που έχει δηλωθεί από τον υποψήφιο διδάσκεται σε περισσότερα του ενός τμήματα τότε μπορεί να του ανατεθεί να το διδάξει και υπό τη μορφή συνδιδασκαλίας

Το κείμενο της προκήρυξης