Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου

Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού στην ΑΕΝ Ασπροπύργου

Πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

 Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2019-2020 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του του άρθρου 14 του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις» (A΄ 204), όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 16 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και το άρθρο 9 του ν.3450/2006 (Α΄ 64) και ισχύει και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2904.4/58306/2019/02-08-2019 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ δ΄, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί λαμβανομένου υπόψιν του αριθμού των σπουδαστών που θα φοιτήσουν, ως κάτωθι:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δεκατέσσερις (14) Πλοιάρχους Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων οι τρείς (03) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

β) Μέχρι εννέα (09) Μηχανικούς Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ τάξης Ε.Ν., εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι δύο (02) Χημικούς Μηχανικούς ή Χημικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Νομικούς και ελλείψει υποψηφίων Πτυχιούχους Κοινωνιολογίας ή Πολιτικών Επιστημών, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το χειμερινό εξάμηνο.

γ) Μέχρι έξι (06) πτυχιούχους Αγγλικής Φιλολογίας.

δ) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ε) Μέχρι επτά (07) Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων οι τέσσερις (04) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

στ) Μέχρι τέσσερις (04) Μαθηματικούς, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ζ) Μέχρι δύο (02) Φυσικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

η) Μέχρι πέντε (05) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

 

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Μέχρι έντεκα (11) Πλοίαρχοι Α΄ τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυτιλία Ι – ΙΙ – III, Επιθεωρήσεις Πλοίου, Ευστάθεια, Ευστάθεια – Κοπώσεις, Επικοινωνία Πλοιάρχου – Διοικητική Λογιστική, Μεταφορά Φορτίων Ι-ΙΙ, Ναυτιλιακό Δίκαιο, Διεθνής Ναυτιλιακή Πολιτική – Δίκαιο Θάλασσας, Ο.Ε.Π.(Οικονομική Εκμετάλλευση Πλοίου), Αξιωματικός Ασφαλείας Πλοίου (ISPS-SSO), Ναυτική Τέχνη Ι – Φανοί και Σχήματα, Ναυτική Τέχνη ΙΙ, Ν.Η.Ο. (Ναυτικά Ηλεκτρονικά Όργανα), ARPA-Τήρηση Φυλακής, RADAR, Ασφάλεια Φυλακής – I.S.M, MARPOL – Διαχείριση Έρματος, Ναυτικές Επικοινωνίες Ι και ΙΙ, Ελληνική Ναυτιλιακή Ιστορία, B.R.M. (Bridge Resource Management), B.M.S. (Bridge Management System), ECDIS, B.T.M (Bridge Teamwork Management), Ηγεσία και Διοικητικές Δεξιότητες, Διαχείριση Κρίσεων και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

β) Μέχρι οκτώ (08) Μηχανικοί Α΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων, Επιστημονικούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων ειδικότητας Ναυπηγού – Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού, για τα μαθήματα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι – Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙ-Μεταφορά Υγρών Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ – Συστήματα Εκφόρτωσης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ, Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου, Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός, Ατμοπαραγωγοί, Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλοντος, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευστών Ι, Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Εφ. Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

γ) Ένας (01) Ραδιοτηλεγραφητής Α΄ τάξης Ε.Ν., για τα μαθήματα Ναυτικές Επικοινωνίες Ι – ΙΙ. ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων α) Μέχρι δύο (02) Χημικοί Μηχανικοί ή Χημικοί, για τα μαθήματα Χημεία, Τεχνολογία Υλικών, Μηχανική Ρευστών Ι και ΙΙ, Καύσιμα – Λιπαντικά και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων. β) Μέχρι τρείς (03) Νομικοί, για τα μαθήματα Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηγεσία – Διοικητικές Δεξιότητες και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων. γ) Μέχρι πέντε (05) Αγγλικής Φιλολογίας, για τα μαθήματα, Ναυτικά Αγγλικά Ι – ΙΙ – ΙΙΙ – ΙV – V – VI, Επικοινωνία Πλοιάρχου – Διοικητική Λογιστική και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

δ) Ένας (01) Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, για τα μαθήματα Ναυπηγία – Σχέδιο, Ναυτικές Μηχανές.

ε) Μέχρι δύο (02) Ναυπηγοί – Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί, για τα μαθήματα Ναυτική Μηχανολογία, Ναυπηγία Ι – Ναυτιλιακές Γνώσεις, Ναυπηγία ΙΙ, Ναυτικές Μηχανές, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου Ι – Δίκτυα, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΜεταφορά Υγρών Φορτίων, Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου ΙΙΙ-Συστήματα Εκφόρτωσης, ΜΕΚ Ι, ΜΕΚ ΙΙ, ΜΕΚ ΙΙΙ , Ατμοστρόβιλοι, Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις – Αερισμός, Ατμοπαραγωγοί, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Μηχανική Ρευστών Ι , Μηχανική Ρευστών ΙΙ, Διεθνείς Κανονισμοί και Ασφάλεια Ζωής και Περιβάλλοντος, Διαχείριση Πόρων Μηχανοστασίου, Εφ. Θερμοδυναμική Ι – ΙΙ, Αντοχή Υλικών, Στοιχεία Μηχανών και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

στ) Μέχρι τρείς (03) Μαθηματικοί, για το μάθημα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι, Μαθηματικά ΙΙ – Στατιστική, Μαθηματικά ΙΙΙ και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

ζ) Ένας Φυσικός (για το χειμερινό εξάμηνο), για το μάθημα Φυσική. η) Μέχρι τρείς (03) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ή Αυτοματιστές Μηχανικοί, για τα μαθήματα Θεωρία Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων, Ηλεκτρονικά Ι, ΣΑΕ ΙΑισθητήρια-Μετρήσεις, ΣΑΕ ΙΙ-Υδραυλικά Πνευματικά Συστήματα Ηλεκτρικές Μηχανές Ι, ΙΙ, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων και Μαθήματα Ειδικών Τμημάτων.

2. EΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

i. ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

α) Μέχρι οκτώ (08) Μηχανικούς Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. και ελλείψει υποψηφίων Εργαστηριακούς Συνεργάτες Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων οι δύο (02) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

β) Μέχρι δύο (02) Πλοιάρχους Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. .

γ) Μέχρι δύο (02) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ ή Β Τάξης Ε.Ν μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

ii. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ειδικότητας:

α) Μέχρι δέκα (10) Μηχανολόγους ή Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

β) Μέχρι τέσσερις (04) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρονικούς Μηχανικούς ή Αυτοματιστές Μηχανικούς, εκ των οποίων ο ένας (01) μόνο για το εαρινό εξάμηνο.

γ) Έναν (01) Χημικός Μηχανικός ή Χημικός.

δ) Μέχρι δύο (02) ειδικότητας Πληροφορικής κατόχους πτυχίου ή διπλώματος Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001, ως ισχύει.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 24-08-2019, ημέρα Σάββατο.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή από αρμόδια εξουσιοδοτημένο άτομο ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου, ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 19100 (Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου – courier εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά.

Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί εμπροθέσμως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσληφθέντων θα παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα δικαιολογητικά δύναται να επιστραφούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους, μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους για το οποίο είχε υποβληθεί υποψηφιότητα.

H προκήρυξη