Προσλήψεις πτυχιούχων στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Προσλήψεις πτυχιούχων στο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ)

Το «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Βοηθού Υπεύθυνης /Επιστημονικής  στήριξης έργουΟι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.), στην ακόλουθη διεύθυνση:

Χαρ. Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, Σ.Κ. 106 81 – Αθήνα, Υπόψη: Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης της υπ’αριθμ. 1/2018 – ΚΩΔ. 055/02 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται στις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Θ.Ι. (www.kethi.gr) και στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Η προκήρυξη