Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:

Α. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ
1. Αίτηση.
2. Πιστοποιητικά Τελωνείου και έγκριση τύπου ( χορηγείται από τον εισαγωγέα ).
3. Τίτλος κυριότητας ( τιμολόγιο ή ιδιωτικό συμφωνητικό θεωρημένο από την εφορία για την καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη αυτοκινήτου ” δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ” με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
7. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
Β. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ)
Τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά και επιπλέον:
1. Πιστοποιητικά Τελωνείου.
2. Φωτοαντίγραφο της ξένης άδειας κυκλοφορίας του τροχόσπιτου.
ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ
1. Αίτηση του νέου κατόχου.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Ιδιωτικό συμφωνητικό πώλησης του τροχόσπιτου (θεωρημένο από την Εφορία για την καταβολή του χαρτοσήμου και θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής).
4. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
5. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
6. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
7. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.
ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
1. Αίτηση.
2. Παλαιό σημείωμα ρυμούλκησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου ( δεν έχω επιφέρει καμία μεταβολή στα τεχνικά στοιχεία του οχήματος ) με αποτυπωμένο τον χαραγμένο αριθμό πλαισίου αυτοκινήτου και τροχόσπιτου.
4. Ελκτική ικανότητα του οχήματος από την αντιπροσωπεία ( για οχήματα με έτος κατασκευής μετά το 1998 δεν απαιτείται ).
5. Παράβολο 3,00 € ( Δ.Ο.Υ. ).
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του Ε.Ι.Χ.

Διαδικασία:
Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μεταφορών.

Χρόνος Διεκπεραίωσης:
Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Κόστος:
3,00 €

Παρατήρηση:
Στην περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών δε γίνεται από τον ίδιο, χρειάζεται νόμιμη θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή και κάθε φωτοαντίγραφο ( αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης ) να είναι επικυρωμένο.