Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη παραπομπής σε δίκη

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Αρμόδια Εισαγγελία

Δικαιολογητικά

α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (η επικύρωση γίνεται από την υπηρεσία)

β. Δύο (2) Μεγαρόσημα των 0,5 ευρώ