Ηλεκτρονικά η χορήγηση δικαστικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων

Με διατάξεις του νόμου 5028/2023, επέρχονται αλλαγές στη διαδικασία ψηφιακής χορήγησης δικαστικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

 

Οι σχετικές διατάξεις

Νόμος 5028/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 54/09.03.2023
Αναδιάταξη περιφερειών και αποκέντρωση αρμοδιοτήτων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, οργάνωση της τηλεματικής συνεδρίασης, μετατροπή μεταβατικών εδρών και ίδρυση δικαστικών γραφείων τηλεματικής – Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 28
Διαδικασία ψηφιακής χορήγησης δικαστικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων – Τροποποίηση άρθρου 4 π.δ. 40/2013

Στο άρθρο 4 του π.δ. 40/2013 (Α’ 75), περί της χορήγησης πιστοποιητικών, επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στην παρ. 1 διαγράφεται η φράση «, εφ’ όσον η χορήγησή τους προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις,», β) στην παρ. 2 η λέξη «ταυτοποίηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «αυθεντικοποίηση» και μετά από τη λέξη «προηγμένη» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλη ισοδύναμη», γ) στην παρ. 3 γα) στο πρώτο εδάφιο οι λέξεις «αιτηθέν έγγραφο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έγγραφο για τη χορήγηση του οποίου υποβλήθηκε αίτηση», μετά από τη λέξη «προηγμένη» προστίθενται οι λέξεις «ή άλλη ισοδύναμη» και προστίθεται η αναφορά στην ηλεκτρονική σφραγίδα και στον αποδέκτη του εγγράφου, γβ) το δεύτερο εδάφιο διαγράφεται, γγ) μετά από το νέο δεύτερο εδάφιο προστίθενται εδάφιο τρίτο, περί των εκτυπώσεων των ηλεκτρονικών εγγράφων και εδάφιο τέταρτο, περί των ακριβών αντιγράφων, δ) αντικαθίσταται η παρ. 4 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 4
Χορήγηση πιστοποιητικών

1. Το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μπορούν να χορηγούν σε ψηφιακή μορφή αποφάσεις, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις ή άλλα έγγραφα μετά από αίτηση δικηγόρου ή μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Ο αιτών δικηγόρος ή μέλος του Ν.Σ.Κ. καταχωρίζει τα αναγκαία για την αυθεντικοποίησή του στοιχεία, πραγματοποιεί την ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπόμενων για τη σήμανση της αίτησης και του ζητούμενου εγγράφου δαπανημάτων, όπως οι παραπάνω ενέργειες καθορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος, επισυνάπτει την αίτηση που φέρει προηγμένη ή άλλη ισοδύναμη ηλεκτρονική υπογραφή και την αποστέλλει στο αρμόδιο δικαστήριο.

3. Το δικαστήριο αποστέλλει το έγγραφο για τη χορήγηση του οποίου υποβλήθηκε αίτηση σε ψηφιακή μορφή με προηγμένη ή άλλη ισοδύναμη ηλεκτρονική υπογραφή και με προηγμένη ή άλλη ισοδύναμη ηλεκτρονική σφραγίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών και στην ηλεκτρονική θυρίδα του στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. Η ενέργεια της αποστολής καταγράφεται ηλεκτρονικά. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτελούν απλά αντίγραφα αυτών. Για τη δημιουργία ακριβούς αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 14 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

 

  

 

4. Αίτηση για τη χορήγηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων μπορεί να υποβάλλει στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ μέσω της εφαρμογής ethemisID κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο τελεί ή έχει τελέσει διάδικος σε υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου, στη γραμματεία του οποίου απευθύνεται. Αν η αίτηση δεν αφορά υπόθεση, στην οποία ο αιτών είναι διάδικος, ο καταθέτων την αίτηση πρέπει να επικαλείται και να αποδεικνύει τόσο την ιδιότητα, υπό την οποία ενεργεί όσο και το ειδικό έννομο συμφέρον του με την επισύναψη πρόσφορων προς τούτο δικαιολογητικών. Για την επεξεργασία της ηλεκτρονικής αίτησης και τη χορήγηση σε ηλεκτρονική μορφή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης απαιτείται η ηλεκτρονική πληρωμή των προβλεπομένων ενσήμων και η επισύναψη του οικείου αποδεικτικού. Το δικαστήριο αποστέλλει το αιτηθέν έγγραφο σε ψηφιακή μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αιτών και στην ηλεκτρονική θυρίδα του στο ΟΣΔΔΥ-ΔΔ. Η ενέργεια της αποστολής καταγράφεται ηλεκτρονικά. Οι εκτυπώσεις των ηλεκτρονικών εγγράφων αποτελούν απλά αντίγραφα αυτών. Για τη δημιουργία ακριβούς αντιγράφου εκ του πρωτοτύπου ηλεκτρονικού εγγράφου εφαρμόζεται αναλογικώς το άρθρο 14 του ν. 4727/2020.»

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης